Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Maxillopoda  顎足綱
 Order Calanoida  哲水蚤目
 Family Nullosetigeridae  無毛水蚤科
 Genus Nullosetigera  無毛水蚤屬
  Nullosetigera mutata (Tanaka, 1964) 變無毛水蚤
名錄提供: 石長泰   Shih, Chang-Tai 2007-12-01修訂
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 石長泰 2007(未發表)
物種編號: 402071
   海洋物種      原生種     
推薦連結:    全球海洋物種登錄資料庫 
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
回上一頁    回首頁