Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Gastropoda  腹足綱
 Order Stylommatophora  柄眼目
 Family Zonitidae  琥珀蝸牛科
 Genus Guppya  
  Guppya coneyi Chang & Wu, 2006 可尼琥珀蝸牛
名錄提供: 巫文隆   Wu, Wen-Long 2007-07-05修訂
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 張寬敏、巫文隆。2006
物種編號: 404772
   原生種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁