Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Gastropoda  腹足綱
 Order Cephalaspidea  頭楯目
 Family Retusidae  凹塔螺科
 Genus Cylichnella  冰柱螺屬
  Cylichnella kawamurai Habe, 1958 河村冰柱螺
名錄提供: 巫文隆   Wu, Wen-Long 2006-05-10修訂
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 李彥錚。2003
物種編號: 405027
   原生種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁