Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Gastropoda  腹足綱
 Order Neogastropoda  新腹足目
 Family Conidae  芋螺科
 Genus Asprella  
  Asprella cancellata Hwass in Bruguiere, 1792 
名錄提供: 巫文隆   Wu, Wen-Long 2008-08-27修訂
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 許中泰。1975
物種編號: 405135
   海洋物種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁