Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Gastropoda  腹足綱
 Order Heterogastropoda  異腹足目
 Family Triphoridae  左錐螺科
 Genus Inella  格粒螺屬
  Inella chrysalis Kosuge, 1963 錦綉格粒螺
名錄提供: 巫文隆   Wu, Wen-Long 2008-08-08修訂
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 張鎮國、巫文隆。2004
物種編號: 405345
   海洋物種      原生種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁