Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Ostracoda  介形蟲綱
 Order Podocopida  速足介目
 Family Cytheruridae  尾花介科
 Genus Eucytherura  真羽花介屬
  Eucytherura nanyei Hu et Tao 難易真羽花介
名錄提供: 胡忠恆、陶錫珍   Han Lee 2009-10-26修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 胡忠恆、陶錫珍。2008。臺灣及其鄰近沿海介形蟲動物誌。
物種編號: 414187
   海洋物種      原生種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁