Kingdom Plantae  植物界
 Phylum Tracheophyta  維管束植物門
 Class Magnoliopsida  木蘭綱
 Order Asterales  菊目
 Family Asteraceae  菊科
 Genus Conyza  假蓬屬
  Conyza canadensis (L.) Cronq 
                            加拿大蓬(小蓬草;小白酒草;小飛蓬;姬昔蓬;小燕草;鐵道車蓬;蛇舌草;竹葉艾;魚膽草;苦蒿;祁州一隻蒿;破布艾;小山艾;臭艾;野茼蒿)
名錄提供: 趙榮台   Sz-Yi Tsai 2020-09-09修訂, 臺灣物種名錄2014-02-14增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Aster canadensisCaenotus canadensisCaenotus pusillusConyza canadensis canadensisConyzella canadensisErigeron canadenseErigeron canadensisErigeron myriocephalusErigeron setiferusLeptilon canadenseMarsea canadensis 異名明細
文獻: 台灣入侵及外來種圖鑑, 林業試驗所 2005;陽明山國家公園外來入侵種手冊,陽管處,101年12月。;臺灣外來入侵種資料庫
附註: 原生於北美洲; 具有入侵性;紅皮書評的學名為Conyza canadensis canadensis 
物種編號: 417676
  紅皮書評估,2017:NA 紅皮書評估,2017:NA    對本地可能有入侵性     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁