Kingdom Plantae  植物界
 Phylum Tracheophyta  維管束植物門
 Class Magnoliopsida  木蘭綱
 Order Gentianales  龍膽目
 Family Apocynaceae  夾竹桃科
 Genus Carissa  假虎刺屬
  Carissa grandiflora (E. Mey.) A. DC. 卡梨撒(美國櫻桃)
名錄提供: 趙榮台   Han Lee 2010-10-12修訂, 臺灣物種名錄2010-10-21增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 台灣入侵及外來種圖鑑, 林業試驗所 2005
附註: 原生於南美洲; 沒有入侵性 
物種編號: 417679
   外來種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
Hsiengan Huang
2013-10-13上傳
 
Hsiengan Huang
2013-10-13上傳
 
Hsiengan Huang
2013-10-13上傳
 
Hsiengan Huang
2013-10-13上傳
 
Hsiengan Huang
2013-10-13上傳
 
Hsiengan Huang
2013-10-13上傳
 
Hsiengan Huang
2013-10-13上傳
 
回上一頁    回首頁