Kingdom Plantae  植物界
 Phylum Tracheophyta  維管束植物門
 Class Magnoliopsida  木蘭綱
 Order Myrtales  桃金孃目
 Family Lythraceae  千屈菜科
 Genus Punica  石榴屬
  Punica granatum L. 石榴
名錄提供: 趙榮台   Han Lee 2010-10-12修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 台灣入侵及外來種圖鑑, 林業試驗所 2005
附註: 原生於波斯到印度西北部喜馬拉雅一帶; 沒有入侵性 
物種編號: 417714
IUCN 紅皮書  IUCN 紅皮書 LC      外來種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁