Kingdom Plantae  植物界
 Phylum Tracheophyta  維管束植物門
 Class Magnoliopsida  木蘭綱
 Order Fabales  豆目
 Family Fabaceae  豆科
 Genus Vigna  豇豆屬
  Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi 紅豆
名錄提供: 趙榮台   Han Lee 2010-10-12修訂
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Azukia angularisPhaseolus angularisPhaseolus chrysanthos  異名明細
文獻: 台灣入侵及外來種圖鑑, 林業試驗所 2005
附註: 原生於中國; 沒有入侵性 
物種編號: 417863
   外來種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁