Kingdom Plantae  植物界
 Phylum Tracheophyta  維管束植物門
 Class Magnoliopsida  木蘭綱
 Order Poales  禾本目
 Family Poaceae  禾本科
 Genus Oryza  稻屬
  Oryza latifolia Desv. 闊葉稻
名錄提供: 趙榮台   Sz-yi Tsai 2022-05-13更新 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Oryza altaOryza latifolia grandispiculisOryza platyphyllaOryza sativa latifolia  異名明細
文獻: 台灣入侵及外來種圖鑑, 林業試驗所 2005
附註: 原生於分佈中美洲、南美洲; 沒有入侵性 
物種編號: 418288
IUCN 紅皮書  IUCN 紅皮書 LC      栽培或豢養     
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
回上一頁    回首頁