Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Cerynea  
  Cerynea igniaria (Hampson, 1898) 紅紋裳蛾
名錄提供: 吳士緯   Shipher Wu 2014-12-01修訂, 鄭暐2016-12-02增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Wang, 1995: 85;
物種編號: 419603
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
吳士緯
2011-02-25上傳
 
王江森
2017-05-20上傳
 
王江森
2017-05-20上傳
 
回上一頁    回首頁