Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Entognatha  內口綱
 Order Collembola  彈尾目
 Family Poduridae  跳蟲科
 Genus Podura  跳蟲屬
  Podura aquatica Linne, 1758 水跳蟲
名錄提供: 齊心   Hsiang-Ying Li 2011-07-15修訂, 林永昌2013-01-15增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 齊心,1981。臺灣產彈尾目(Collembola)昆蟲之文獻記錄。省立博物館科學年刊。24:105-111。
物種編號: 421599
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁