Kingdom Plantae  植物界
 Phylum Tracheophyta  維管束植物門
 Class Magnoliopsida  木蘭綱
 Order Lamiales  唇形目
 Family Lamiaceae  唇形科
 Genus Prunella  夏枯草屬
  Prunella vulgaris L. subsp. asiatica H. Hara 夏枯草
名錄提供: 趙榮台   Ling-Ya Hung 2012-02-26修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
種階層學名:Prunella vulgaris 
文獻: 台灣入侵及外來種圖鑑, 林業試驗所 2005
物種編號: 424063
  紅皮書評估,2017:LC 紅皮書評估,2017:LC   
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
陳育賢
2010-11-12上傳
 
林孫鋒
2021-03-21上傳
 
林孫鋒
2021-03-21上傳
 
回上一頁    回首頁