Kingdom Plantae  植物界
 Phylum Tracheophyta  維管束植物門
 Class Magnoliopsida  木蘭綱
 Order Gentianales  龍膽目
 Family Apocynaceae  夾竹桃科
 Genus Rauvolfia  蘿芙木屬
  Rauvolfia tetraphylla L. 四葉蘿芙木
名錄提供: 洪鈴雅   Ling-Ya Hung 2012-11-05修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Rauvolfia canescensRauvolfia heterophyllaRauvolfia hirsuta  異名明細
文獻: Yung-Nan Ko, Fu-Shan Chou and Chun-Kuei Liao, A Newly Naturalized Species in Taiwan: Rauvolfia tetraphylla L.(Apocynaceae), Taiwania, 56(2): 169-172, 2011
物種編號: 426662
  紅皮書評估,2017:NA 紅皮書評估,2017:NA    外來種     
推薦連結:    Discover Life  國立臺灣大學台灣植物誌電子書  自然攝影中心 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
Hsiengan Huang
2013-10-06上傳
 
Hsiengan Huang
2013-10-06上傳
 
Hsiengan Huang
2013-10-06上傳
 
Hsiengan Huang
2013-10-06上傳
 
Hsiengan Huang
2013-10-06上傳
 
回上一頁    回首頁