Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Crambidae  草螟科
 Genus Nymphicula  
  Nymphicula yoshiyasui Agassiz, 2002 吉安氏簑水螟
名錄提供: 施禮正   Li-Cheng Shih 2013-03-01修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻:
物種編號: 427190
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
林仲傑
2014-06-03上傳
 
回上一頁    回首頁