Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Ischyja  
  Ischyja manlia (Cramer, 1776) 藍條裳蛾
名錄提供: 施禮正   Shipher Wu 2014-12-01修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻:
物種編號: 427205
   原生種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
謝怡萱
2014-08-10上傳
 
謝怡萱
2014-08-10上傳
 
王江森
2017-05-20上傳
 
王江森
2017-05-20上傳
 
回上一頁    回首頁