Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Chordata  脊索動物門
 Class Reptilia  爬蟲綱
 Order Squamata  有鱗目
 Family Viperidae  蝮蛇科
 Genus Daboia  
  Daboia siamensis (Smith, 1917) 
                            鎖鍊蛇(鎖蛇;七步蛇;鎖鏈蛇)
名錄提供: 陳賜隆   Chen, Szu-Lung 2013-03-13更新, 許正欣2013-11-01增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Coluber RusseliiDaboia elegansDaboia russeli formosensisDaboia russeli limitisDaboia russeli russelliDaboia russeli siamensisDaboia russeliiDaboia russelli russelliDaboia russelli siamensisDaboia RusselliiDaboia russellii siamensis 異名明細
文獻:
物種編號: 427241
IUCN 紅皮書  IUCN 紅皮書 LC    法定珍貴稀有野生動物  法定珍貴稀有野生動物
正式名錄請依照農委會公布為準  
  臺灣紅皮書評估:LC 臺灣紅皮書評估:LC    原生種     
推薦連結:    台灣生物多樣性網絡(TBN) 
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
林俊聰
2020-12-03上傳
 
林俊聰
2020-12-03上傳
 
回上一頁    回首頁