Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Catocala  
  Catocala dejeani subsp. owadai Ishizuka, 2002 
名錄提供: 吳士緯   Shipher Wu 2013-03-20修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Catocala dejeaniCatocala kuangtungensis  異名明細
文獻: Ishizuka, 2002;Ishizuka, 2011 (Catocala dejuani, misspelling)
物種編號: 427260
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁