Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Catocala  
  Catocala shirozui Sugi, 1982 白水裳蛾
名錄提供: 吳士緯   Shipher Wu 2013-03-20更新 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Catocala armandi shirozui  異名明細
文獻: Sugi, 1982;Sugi, 1992;Ishizuka, 2011
物種編號: 427263
   台灣特有      原生種     
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
回上一頁    回首頁