Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Mecodina  
  Mecodina praecipua (Walker, 1865) 暗斑薄夜蛾
名錄提供: TaiCoL   Shipher Wu 2015-11-25修訂, 臺灣物種名錄2019-05-30增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻:
附註: 本物種由網友M.X. Tsai提供 
物種編號: 428045
   原生種     
推薦連結:    Discover Life 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
王江森
2017-05-21上傳
 
王江森
2017-05-21上傳
 
回上一頁    回首頁