Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Gastropoda  腹足綱
 Order Trochida  鐘螺目
 Family Trochidae  鐘螺科
 Genus Turcica  土耳其螺屬
  Turcica chinensis Sowerby, 1888 香爐鐘螺
名錄提供: 林恆瑋   Lin, Heng-Wei 2014-08-07更新 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 藍子樵。1978
物種編號: 429291
   海洋物種      原生種     
推薦連結:    台灣生物多樣性網絡(TBN) 
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
回上一頁    回首頁