Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Gastropoda  腹足綱
 Order Mesogastropoda  中腹足目
 Family Littorinidae  玉黍螺科
 Genus Echinolittorina  
  Echinolittorina tricincta (Mühlfeld, 1824) 三帶玉黍螺
名錄提供: 林恆瑋   Lin, Heng-Wei 2014-08-15修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 林孟賢、柏豪、吳宗澤、易裕哲、林怡如、邱郁文、陳一鳴。2009
物種編號: 429358
   海洋物種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁