Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Gastropoda  腹足綱
 Order Mesogastropoda  中腹足目
 Family Littorinidae  玉黍螺科
 Genus Echinolittorina  
  Echinolittorina melanacme (E. A. Smith, 1876) 黑尖玉黍螺
名錄提供: 林恆瑋  修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 林孟賢、柏豪、吳宗澤、易裕哲、林怡如、邱郁文、陳一鳴。2009
物種編號: 429359
   海洋物種      原生種     
推薦連結:    全球海洋物種登錄資料庫  台灣生物多樣性網絡(TBN) 
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
回上一頁    回首頁