Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Gastropoda  腹足綱
 Order Neogastropoda  新腹足目
 Family Mitridae  筆螺科
 Genus Pterygia  芋筆螺屬
  Pterygia undulosa Reeve, 1844 波紋筆螺
名錄提供: 林恆瑋   Lin, Heng-Wei 2014-10-16更新 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 賴景陽、歐陽盛芝, 1996
物種編號: 429449
   海洋物種      原生種     
推薦連結:    全球海洋物種登錄資料庫  台灣生物多樣性網絡(TBN) 
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
回上一頁    回首頁