Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Tamba  
  Tamba apicata (Hampson, 1902) 頂紋坦裳蛾
名錄提供: 吳士緯   Shipher Wu 2014-12-01修訂, 鄭暐2016-12-02增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Wang, 1994
物種編號: 429574
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
Hsiengan Huang
2015-01-12上傳
 
王江森
2017-05-20上傳
 
王江森
2017-05-20上傳
 
回上一頁    回首頁