Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Cephalopoda  頭足綱
 Order Nautiloida  鸚鵡螺目
 Family Nautilidae  鸚鵡螺科
 Genus Nautilus  
  Nautilus pompilius Linnaeus, 1758 鸚鵡螺
名錄提供: 林恆瑋   Lin, Heng-Wei 2014-12-03修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 林朝棨。1974
物種編號: 429688
       海洋物種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁