Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Gastropoda  腹足綱
 Order Heteropoda  異足目
 Family Naticidae  玉螺科
 Genus Mammilla  
  Mammilla mammata (Roeding, 1798) 
名錄提供: 林恆瑋   Lin, Heng-Wei 2014-12-03修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Albula mammataMammilla fasciata  異名明細
文獻: 大谷洋子、大原健司、高田良二。2007
物種編號: 429702
   海洋物種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁