Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Eulocastra  
  Eulocastra excisa (Swinhoe, 1885) 陰陽裳蛾
名錄提供: 吳士緯   Shipher Wu 2014-12-16修訂, 鄭暐2016-12-14增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Wang (13), 1995: 94-95, figs. (misid as E. undulata Snellen)
物種編號: 429857
   原生種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁