Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Rivula  涓夜蛾屬
  Rivula auripalpis (Butler, 1889) 黃鬚涓裳蛾
名錄提供: 吳士緯   Shipher Wu 2014-12-23修訂, 鄭暐2016-12-14增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Wang (8), 1994: 310, figs.
物種編號: 429895
   原生種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
王江森
2017-02-02上傳
 
王江森
2017-02-02上傳
 
回上一頁    回首頁