Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Hypena  
  Hypena nepa Strand, 1920 
名錄提供: 吳士緯   Shipher Wu 2014-12-31修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
誤用:Hypena napa 
文獻: Heppner, 2012: 38.
物種編號: 429972
   原生種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁