Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Eugoa  
  Eugoa cernyi Bucsek, 2012 瑟尼良苔蛾
名錄提供: 吳士緯   Cheng, Wei 2016-12-19修訂, 鄭暐2016-12-19增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 陳丁嘉, 2015。瑟尼良苔蛾—台灣新紀錄種蛾類。台灣生物多樣性研究(TW J. of Biodivers.) 17 (2): 139-144
物種編號: 430718
   原生種     
推薦連結:    Discover Life 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
Hsiengan Huang
2015-08-09上傳
 
王江森
2015-12-31上傳
 
回上一頁    回首頁