Kingdom Plantae  植物界
 Phylum Tracheophyta  維管束植物門
 Class Magnoliopsida  木蘭綱
 Order Fabales  豆目
 Family Surianaceae  海人樹科
 Genus Suriana  海人樹屬
  Suriana maritima L. 海人樹( 👉 新版TaiCOL網站連結 )
名錄提供: TaiCOL   Sz-yi Tsai 2022-05-17更新, 臺灣物種名錄2015-10-01增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 東沙島陸域動植物相調查研究,95年內政部營建署委託研究報告。
物種編號: 430825
IUCN 紅皮書  IUCN 紅皮書 LC      原生種     
推薦連結:    自然攝影中心  台灣生物多樣性網絡(TBN) 
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
回上一頁    回首頁