Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Lasiocampidae  枯葉蛾科
 Genus Dendrolimus  
  Dendrolimus kikuchii kikuchii Matsumura, 1927 黃斑枯葉蛾
名錄提供: 吳士緯   Shipher Wu 2016-08-19修訂, 鄭暐2016-12-13增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Dendrolimus kikuchiiDendrolimus saitonis  異名明細
文獻: Kishida, 1992
物種編號: 431530
   台灣特有      原生種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁