Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Geometridae  尺蛾科
 Genus Zanclopera  
  Zanclopera falcata Warren, 1894 
名錄提供: 吳士緯   Shipher Wu 2017-06-08修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Zanclopera calidata  異名明細
文獻: Warren, 1905
物種編號: 432422
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
吳士緯
2011-11-30上傳
 
Hsiengan Huang
2013-08-22上傳
 
Hsiengan Huang
2014-02-19上傳
 
回上一頁    回首頁