Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Geometridae  尺蛾科
 Genus Biston  
  Biston perclara (Warren, 1899) 淡黃突峰尺蛾
名錄提供: 吳士緯   Shipher Wu 2017-11-25修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Biston perclarus  異名明細
文獻: Warren, 1899;Inoue, 1992
物種編號: 432674
   台灣特有     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
吳士緯
2011-11-27上傳
 
吳士緯
2011-11-27上傳
 
汪威任
2013-09-06上傳
 
Hsiengan Huang
2013-08-15上傳
 
CAN
2016-04-09上傳
 
CAN
2016-04-09上傳
 
回上一頁    回首頁