Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Malacostraca  軟甲綱
 Order Decapoda  十足目
 Family Varunidae  弓蟹科
 Genus Eriocheir  絨螯蟹屬
  Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853 中華絨螯蟹
名錄提供: 施習德   Sz-yi Tsai 2020-11-12修訂, 蔡思怡2020-11-12增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻:
黃䙫麟,施習德,何平合,王嘉祥。2017。臺灣產短尾蟹類(甲殼類:十足目)之註解名錄增訂版。國立臺灣博物館學刊70(3&4):1-185。臺灣。
物種編號: 433046
   海洋物種      對本地可能有入侵性     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁