Kingdom Plantae  植物界
 Phylum Tracheophyta  維管束植物門
 Class Pinopsida  松綱
 Order Cupressales  柏目
 Family Cupressaceae  柏科
 Genus Juniperus  刺柏屬
  Juniperus chinensis f. kaizuca  龍柏
名錄提供: 林政道   Sz-yi Tsai 2021-03-24修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Juniperus chinensis kaizuka  異名明細
文獻:
附註: Juniperus chinensis 'Kaizuca' 
物種編號: 433905
   原生種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
劉旭晟
2015-11-29上傳
 
劉旭晟
2015-11-29上傳
 
劉旭晟
2015-11-29上傳
 
張亞麗
2021-10-14上傳
 
張亞麗
2021-10-14上傳
 
張亞麗
2021-10-14上傳
 
張亞麗
2021-10-14上傳
 
張亞麗
2021-10-14上傳
 
張亞麗
2021-10-14上傳
 
張亞麗
2021-10-14上傳
 
張亞麗
2021-10-14上傳
 
回上一頁    回首頁