Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Ataboruza  
  Ataboruza stragulata (Pagenstecher, 1900) 紫棕分巧裳蛾
名錄提供: 吳士緯   Shipher Wu 2018-12-10修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Oruza stragulata  異名明細
文獻: Sugi, 1992
物種編號: 434151
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁