Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Erebidae  裳蛾科
 Genus Mosopia  毛鬚裳蛾屬
  Mosopia renipunctum (Berio, 1977) 灰褐毛鬚裳蛾
名錄提供: 吳士緯   Shipher Wu 2018-12-27修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Owada & Wu, 2018
物種編號: 434188
  
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁