Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Papilionidae  鳳蝶科
 Genus Papilio  鳳蝶屬
  Papilio epycides melanoleucus Ney, 1911 
                            黃星斑鳳蝶(小黑斑鳳蝶;黃星鳳蝶;小褐斑鳳蝶;星斑鳳蝶)
名錄提供: 吳士緯   Shipher Wu 2019-01-22修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Chilasa epycides melanoleucusChilasa epycides pullataChilasa epycides shitakuronaChilasa epycides uwakurona  異名明細
種階層學名:Papilio epycides 
文獻: Shirozu, 1992.- Ney, 1911, Deusche Entomologische Zeitschrif [Berlin], 25: 5.
物種編號: 434220
   原生種     
影像資料:
 
張永仁1987/4/10
 
陳育賢1987/4/10
 
李茂鍾
 
張永仁1987/4/2
 
張永仁1987/4/10
 
陳育賢1987/4/10
 
張永仁1987/4/5
 
林威享1995/6/25
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
林家弘
2009-10-06上傳
 
周敬庭
2013-04-20上傳
 
林家弘
2009-10-06上傳
 
林家弘
2009-10-06上傳
 
回上一頁    回首頁