Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Diptera  雙翅目
 Family Cecidomyiidae  癭蚋科
 Genus Litchiomyia  荔枝癭蚋屬
  Litchiomyia chinensis Yang & Luo, 1999 荔枝癭蚋
名錄提供: 蔡思怡   Sz-Yi Tsai 2020-03-16修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 臺灣外來入侵種資料庫
物種編號: 434978
   對本地可能有入侵性     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁