Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Zygaenidae  斑蛾科
 Genus Zeuxippa  
  Zeuxippa formosa Shih, Owada, Wu & Fu, 2020 海南禾斑蛾
名錄提供: 吳士緯   Shipher Wu 2020-11-26修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
誤用/誤植:Artona hainana 
文獻: Shih, Owada, Wu & Fu, 2020
物種編號: 438335
   台灣特有      原生種     
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
陳柏璋
2013-04-13上傳
 
汪威任
2013-08-08上傳
 
Hsiengan Huang
2013-08-07上傳
 
Hsiengan Huang
2013-12-17上傳
 
Hsiengan Huang
2013-12-17上傳
 
汪威任
2017-11-04上傳
 
回上一頁    回首頁