Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Bryozoa  苔蘚動物門
 Class Stenolaemata  窄唇綱
 Order Cheilostomata  唇口目
 Family Cupuladriidae  管苔蟲科
 Genus Cupuladria  管苔蟲屬
  Cupuladria guineensis (Busk, 1854) 紅盤管苔蟲(紅盤管苔蘚)
名錄提供: 彭紹宏   Sz-yi Tsai 2021-03-16修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 朱達仁、劉仁銘、張睿昇、郭一羽。2007。東引海洋森林建構規劃研究。港灣報導季刊 77: 18-27.
物種編號: 439265
   海洋物種      原生種     
推薦連結:    全球海洋物種登錄資料庫 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁