Kingdom Plantae  植物界
 Phylum Tracheophyta  維管束植物門
 Class Magnoliopsida  木蘭綱
 Order Fabales  豆目
 Family Fabaceae  豆科
 Genus Acacia  相思樹屬
  Acacia mangium Willd 直幹相思樹
名錄提供: 張和明   Sz-Yi Tsai 2021-08-24修訂
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻:
物種編號: 442066
IUCN 紅皮書  IUCN 紅皮書 LC      栽培或豢養     
推薦連結:    全球入侵種資料庫-中文版 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁