Kingdom Plantae  植物界
 Phylum Tracheophyta  維管束植物門
 Class Magnoliopsida  木蘭綱
 Order Malpighiales  黃褥花目
 Family Ochnaceae  金蓮木科
 Genus Ochna  
  Ochna serrulata Walp. 
                            鋸葉黃梅(桂葉黃梅;小桂葉黃梅)
名錄提供: 張和明   Sz-Yi Tsai 2021-08-24更新, 臺灣物種名錄2021-10-07增中文名 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 台灣生物多樣性網絡TBN
物種編號: 443039
IUCN 紅皮書  IUCN 紅皮書 LC      栽培或豢養     
推薦連結:    台灣生物多樣性網絡(TBN) 
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
回上一頁    回首頁