Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Gastropoda  腹足綱
 Order Cephalaspidea  頭楯目
 Family Aglajidae  似海牛科
 Genus Chelidonura  燕尾擬海牛屬
  Chelidonura pallida Risbec, 1951 蒼白美麗海蛞蝓
名錄提供: TaiCoL   Sz-Yi Tsai 2021-09-02修訂, 臺灣物種名錄2021-09-02增中文名
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: 海洋國家公園管理處東沙海域軟體動物名錄1021231版
物種編號: 443432
   海洋物種      原生種     
推薦連結:    全球海洋物種登錄資料庫 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁