Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Mollusca  軟體動物門
 Class Bivalvia  雙殼綱
 Order Venerida  簾蛤目
 Family Tellinidae  櫻蛤科
 Genus Nitidotellina  亮櫻蛤屬
  Nitidotellina lischkei M. Huber, Langleit & Kreipl, 2015 小亮櫻蛤
名錄提供: TaiCoL   Sz-Yi Tsai 2021-09-02修訂, 臺灣物種名錄2021-09-02增中文名
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
同種異名:Nitidotellina minuta  異名明細
文獻: 海洋國家公園管理處東沙海域軟體動物名錄1021231版
物種編號: 443458
   海洋物種      原生種     
推薦連結:    全球海洋物種登錄資料庫 
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁