Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Orthoptera  直翅目
 Family Acrididae  蝗科
 Genus Traulia  
  Traulia xiai Cao, Shi & Yin, 2015 夏氏凸額蝗
名錄提供: 吳士緯   Shipher Wu 2021-11-09修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Cao, C.-Q., J. Shi & Z. Yin, 2015, Zootaxa 4040 (4): 496.
物種編號: 444005
   台灣特有      原生種     
讀者回應:  提供物種資訊 導引至iNat提供物種照片(iNat)
 
回上一頁    回首頁