Kingdom Animalia  動物界
 Phylum Arthropoda  節肢動物門
 Class Insecta  昆蟲綱
 Order Lepidoptera  鱗翅目
 Family Gelechiidae  旋蛾科
 Genus Hypatima  
  Hypatima anguinea (Meyrick, 1913) 蛇形蠻旋蛾
名錄提供: 吳士緯   Shipher Wu 2021-12-05修訂 修訂紀錄
分類樹   下載xml檔   下載本文檔   English Page   
文獻: Shih & Fu, 2021
物種編號: 444058
   原生種     
讀者回應:  提供物種資訊   提供物種照片   提供物種影片
 
回上一頁    回首頁